220 563 394 info@radoinvest.cz
Vyberte stránku

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro klienty RADOINVEST, spol. s r.o.

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro klienty RADOINVEST, spol. s r.o. je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování je:

RADOINVEST, spol. s r.o., Tusarova 25, Praha 7, 17000

Tel: 220563394, email: gdpr@radoinvest.cz, www:  www.radoinvest.cz ,

dále jen Zpracovatel.

Toto Prohlášení pro ochranu osobních údajů se týká zpracování osobních údajů klientů Zpracovatele a to vždy v rozsahu zákonnosti zpracování osobních údajů.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 25. 5. 2018 a je vydáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Kategorie a zdroje osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která vede Zpracovatele k identifikaci fyzické osoby. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Zpracovatele na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů Zpracovatele je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

–       provozování společnosti a služeb a s ní spojené administrativní činnosti včetně komunikace s třetími stranami

–       komunikace s orgány veřejné správy a orgány činnými v trestním řízení

–       interní vedení účetnictví společnosti a provádění veškerých účetních operací účetními pro správce dle platných právních předpisů

–       vedení personální a mzdové agendy

Zpracovatel nezpracovává osobní údaje pro jiné účely než pro výše uvedené.

Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Způsob zpracování osobních údajů

U Zpracovatele nedochází k automatizovanému rozhodování čímž je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro klienty právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). O takovém zpracování osobních informací vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

Zabezpečení informací

Zpracovatel podniká preventivní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou či zničením. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu informačních systémů, na nichž jsou uloženy vaše osobní údaje. V rámci Zpracovatele jsou všechna data uložena na heslem chráněných serverech s omezeným přístupem odpovědných zaměstnanců. Od dodavatelů a poskytovatelů služeb vyžadujeme smluvní formou ochranu vašich osobních údajů.

Uchovávání

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, k němuž byly shromážděny, obvykle po dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu a následně případně po dobu, kterou vyžadují nebo připouštějí platné právní předpisy, nejdéle však 10 let od ukončení smluvního vztahu. Naše zásady pro uchovávání údajů zachovávají příslušné promlčecí lhůty a zákonné požadavky.

Práva klientů RADO INVEST, spol. s r.o.

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva.

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Tato práva můžete uplatnit bezplatně prostřednictvím kontaktů uvedených níže. Zpracovatel však může účtovat přiměřený poplatek za takové žádosti, které jsou zřejmě nepodložené nebo nepřiměřené, a to zejména z důvodu jejich opakování, nebo na ně odmítnout reagovat. V některých případech může Zpracovatel odmítnout konat nebo může vaše práva omezit, např. pokud je pravděpodobné, že by vaše žádost měla nepříznivý dopad na práva a svobody Zpracovatele, ohrozila uplatňování nebo vymáhání zákona, zasáhla do probíhajícího nebo budoucího soudního sporu nebo byla v rozporu s příslušnými zákony.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha

Tel: +420 234 665 111, email: posta@uoou.czwww.uoou.cz

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je RADOINVEST, spol. s r.o.. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem

RADOINVEST, spol. s r.o., Tusarova 25, Praha 7, 17000

Tel: 220563394, email: gdpr@radoinvest.cz, www:  www.radoinvest.cz ,

Pro rychlejší a kvalitnější zpracování Vašich žádostí si vás dovolujeme požádat, abyste využili formulářů, které naleznete níže:

Souhlas se zpracováním údajů – DOCPDF
Žádost o změnu v osobních údajích – DOCPDF
Žádost o vymazání osobních údajů – DOCPDF
Žádost o přenesení osobních údajů – DOCPDF